Mjerna postaja Koromačno

 

KOROMAČNO: ova mjerna postaja smještena je na području naselja Brovinje u Općini Raša i dio je lokalne Mreže za praćenje kakvoće zraka cementare Koromačno.

Onečišćujuće tvari koje se mjere na ovoj postaji su: CO (ugljikov monoksid), NO2 (dušikov oksid), PM10 (lebdeće čestice), SO2 (sumporov dioksid)  i O3 (prizemni ozon).

Detaljne podatke o postaji (koordinate, kontakt telefone, nadležne institucije za održavanje i analizu mjerenja itd.), arhivu mjerenja/podataka, indeks kvalitete zraka (dnevni, tjedni, mjesečni) te ostale prateće dokumente o ovoj postaji možete vidjeti na internetskim stranicama Agencije za zaštitu okoliša (AZO).